Behandlingsafdelingerne modtager børn og unge fordelt i alderen 9 til 20 år i såvel langvarige behandlingsforløb som kortsigtede forløb, der tager udgangspunkt i observation og udredning med henblik på fremtidig vurdering af fremadrettet indsatsbehov.

Børnene og de unge er normaltbegavede og behandlingskrævende i et omfang, der stiller krav til en intensiv kontinuerlig og professionel døgnanbringelse. Børnene er som udgangspunkt i en fejludvikling, men har potentiale for at kunne bringes i en mere normaliseret udvikling. De udviser tegn på opmærksomhedsforstyrrelser og afvigelser i tilknytnings- og kontaktmønster, som følge af dårlig social funktion i relation til voksne og jævnaldrende. Børnene kan udvise aggressivitet rettet indad eller mod andre, tristhed, i visse tilfælde somatisk vantrivsel og traumereaktioner. Børnene har haft vanskeligt ved at indgå i læringsrammer og har som oftest flere skoleskift bag sig.

De fremtræder med afvisende eller ambivalente reaktioner i socialt samspil, men har en vis evne til at indgå i sociale sammenhænge og kan udvise adækvate reaktioner overfor voksne med en kontaktskabende, rammesættende, ikke-værdiladet og anvisende pædagogisk tilgang.

Målgruppen omfatter desuden børn og unge med psykiatriske vanskeligheder, såsom spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, ADHD, Tourettes Syndrom, autismespektrumforstyrrelser, OCD eller anden psykisk forstyrrelse (dog ikke paranoide eller unge med dyssocial personlighedsstruktur).