Eleverne er som udgangspunkt normalt begavede og hører ind under Godhavn Skoles målgruppe. Ud over skole- og indlæringsmæssige vanskeligheder har eleverne behandlingsmæssige behov, hvilket i samarbejde med hjemmet vurderes at kunne tilgodeses i dagbehandlingsregi.

Den behandlingsmæssige tilgang til eleverne vil være kendetegnet ved en høj grad af forudsigelighed, klare rammer, tydelighed og overskuelighed med henblik på at skabe et angstdæmpende miljø. Behandlingstilbuddet bærer præg af en, på samme tid ressourceorienteret og omsorgsfuld, neutral og anvisende samt korrigerende tilgang med fokus på en fast struktur i hverdagen. Der sikres og optimeres deltagelse i sociale sammenhænge via aktiviteter og leg med fokus på udvikling af elevernes sociale kompetencer.

Dokumentation og evaluering


Ved indskrivning udarbejdes faglige, såvel som indlærings- og behandlingsmæssige målsætninger, blandt andet på baggrund af den kommunale handleplan samt den pædagogisk psykologiske vurdering. Disse målsætninger vil herefter blive evalueret skriftligt halvårligt i elev- og udviklingsplaner.

Samarbejde

Der afholdes halvårlige netværksmøder med involvering af både hjemlig PPR og SSF. Derudover tilbydes jævnlige og individuelt tilrettelagte møder og samtaleforløb med forældrene med henblik på, at skabe fælles forståelse omkring den enkelte elevs hverdag og udvikling, mellem skole- og dagbehandlingstilbuddet og hjemmet. 

Der noteres dagligt om elevens hverdag og udvikling i et internt dagbogssystem. Til skole- og dagbehandlingsforløbene er der, udover almindelig supervision af teamet, tilknyttet løbende opfølgning ved behandlingsansvarlig psykolog samt socialrådgiver.