Godhavns udslusnings-og efterværnsafdeling, Netværket er beliggende i Hillerød. Netværket er primært et tilbud for tidligere anbragte unge på Godhavn i alderen 16-28 år. Der tilbydes forløb jf. Serviceloven §§ 52, 76, 85 og 107, samt mentorforløb jf. Beskæftigelsesloven.  

Når de unge overgår til Netværket har de ofte fortsat et omfattende omsorgs- og behandlingsbehov, men vurderes at ville profitere af en mindre rammesættende tilgang, med større fokus på selvstændiggørelse, eget-ansvar og medinddragelse.  Der er tale om unge, som har behov for støtte i forhold til deres følelsesmæssige og sociale udvikling, ADL-træning, samt til opretholdelse af struktur, beskæftigelse og døgnrytme. Der er fokus på ansvarliggørelse, agenthed og med-inddragelse af den unge, således, at den unges egne ressourcer kommer i spil, og denne oplever respekt for egne normer og ønsker, samt oplever at kunne have indflydelse på og håb om at skabe de ønskede forandringer.

Indsatsen tilrettelægges ud fra og i forlængelse af den unges behandlingsforløb på Godhavn. Herigennem sikres en koordineret overgang til voksenlivet, hvor fortsat kontinuitet, genkendelighed, omsorg og tryghed er i fokus. Gennem en individuel tilrettelagt støtte og pædagogisk behandlingsindsats modnes og udvikler de unge gradvist evne til at forvalte eget liv. 

Den individuelle tilgang til hvert enkel unge går igen i Netværkets fællesskabstilbud, hvor der er fokus på den enkelte unges specifikke udviklingsbehov i forhold til de sociale kompetencer. Den unge trænes i at skabe og fastholde venskaber og relationer generelt, samt relevant adfærd i forskellige sociale kontekster. Faciliteterne i Netværkets hus i Hillerød fungerer som en hyggelig og hjemlig ramme for de unge, med forskellige aktivitetstilbud i løbet af ugen, muligheder for at lave mad og spise sammen med de andre unge og deltage i diverse arrangementer i weekender og ferier. 

Netværket som helhed fungerer som en tryg base for de unge, hvorfra den unge opnår mod og kompetencer til at bevæge sig ud i ikke kompenserende sammenhænge blandt jævnaldrende, på uddannelser/arbejdspladser, egen bolig, fritidsliv mv.

Der er ca. 20 unge tilknyttet Netværket, hvoraf nogle er anbragt i Netværkets bofællesskaber og andre bor i egen bolig. Støtten er inddelt i faser og nedsættes gradvist i takt med de unges udvikling.