Godhavn Skole er i dag kendetegnet ved en høj grad af specialisering inden for undervisning af behandlingskrævende børn og unge. Det være sig normalt begavede børn med kognitive, sociale, adfærdsmæssige, tilknytningsmæssige og/eller personlighedsmæssige vanskeligheder.

Det er desuden et meget væsentligt omdrejningspunkt for indlæringen, at lærerne fokuserer på at skabe relationer til eleverne, som kan bære dem igennem, når de oplever modstand mod læring. Langt de fleste elever undervises i små klasser med 3-6 elever i hver klasse. Enkelte elever modtager ind imellem eneundervisning i enkelte fag. Det vil derfor i høj grad være muligt at tilgodese den enkelte elevs behov og niveau. 

Det er et mål for alle elever på Godhavn skole at arbejde i retning af et udeskoleforløb og en 9. klasses afgangsprøve. Undervisningen af det enkelte barn tilrettelægges i dialog med anbringende kommunes PPR og Gribskov Kommunes PPR.

Godhavn Skoles værdigrundlag, formål og vision

Godhavn Skoles værdigrundlag tager udgangspunkt i en hverdag baseret på optimisme, aktivitet, rummelighed, fleksibilitet og konstruktiv og udviklende kontakt, der giver mulighed for, at den enkelte elev oplever tillid til, at dets individuelle muligheder og behov tilgodeses i en undervisningssammenhæng.

Formålet med dette er, at eleverne både oplever lyst til at lære og lærer at indlære.

Visionerne for Godhavn Skole er, at skolen fortsat arbejder med i praksis og i tænkning at afspejle at være en intern skole på en specialiseret behandlingsinstitution. Desuden bør Godhavn Skole være kendt for at have en kultur, der tager udgangspunkt i en helhedstænkning omkring det enkelte barn.