Afdelingen Strandleddet har plads til 4 børn. Målgruppen er todelt og indeholder dels børn og unge mellem 9-20 år, der er i observation- og udredningsforløb af 6 måneders varighed, dels unge mellem 14-20 år med psykiatrinære vanskeligheder, der er i intensive udslusnings- og efterbehandlingsforløb. 

Psykiatrinære vanskeligheder hos de unge omfatter i denne forbindelse: Spiseforstyrrelser, ”cutteradfærd”, ADHD, Tourettes Syndrom, lettere autismespektrumforstyrrelser, OCD eller anden psykisk forstyrrelse (dog fortsat ikke unge med paranoide og dyssocial personlighedsstruktur).
De unge er som udgangspunkt normalt begavede. Godhavn har igennem en længere årrække udviklet en model for behandling af unge med psykiatrinære vanskeligheder med yderst positiv effekt, og som samtidig virker præventivt i forhold til tilbagefald. Behandlingen består i intensive udslusnings-/efterbehandlingsforløb af kortere eller længere varighed, hvor den unge trænes i at leve et ungdomsliv med et trygt pædagogisk døgnregi som base. Den unge er som udgangspunkt hjemme i weekender og ferier (efter aftale).

Den anden del af målgruppen er børn og unge i alderen 9-20 år, der skal pædagogisk observeres, psykologisk udredes samt skolemæssigt udredes. Formålet er at tilbyde det enkelte barn et individuelt tilrettelagt kontakt- og strukturtilbud præget af tryghed, omsorg og kontinuitet i en forudsigelig og struktureret ramme.